ฝากข่าวกิจกรรม/
จัดเก็บองค์ความรู้
Login
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
> คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์ (2560)
คำสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์ (2560)
 
> คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
CoP สำนักงานภาควิชา
CoP CED 2008 (เครืองมือกลาง)
CoP CoP กลุ่มคนโสตฯ
CoP สายสนับสนุนห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
 
> การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้
ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น.
    [ รายงานการประชุม ]
    เอกสารประกอบวาระ  1  2  3  4  5  6 7  8 ]
    แบบฟอร์มเสนอหัวข้อความรู้ที่สนใจ จากภาควิชา/หน่วยงาน