ฝากข่าวกิจกรรม/
จัดเก็บองค์ความรู้
Login
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
> ขั้นตอนการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 

- ขั้นตอนการขออนุมัติจัดประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ

- ตัวอย่าง บันทึกข้อความการขอจัดงานประชุมวิชาการ เพื่อนำไปใชัเป็นแนวทางในการปรับใช้

(ก่อนจัด/หลังจัด)

- ตัวอย่าง  เอกสารอื่น ๆ (กรณีต้องการใช้)

รายละเอียดดัง link การประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 

ติดต่อสอบถาม...   คุณกุสุมา อชิรเสนา (เจน)

                             Tel : 0 7428 8023 Fax : 0 7455 8844  E-mail : kusuma.a@psu.ac.th

                             หน่วยวิจัย บัณฑิตศึกษาและบริการวิชาการ (http://www.acds.sci.psu.ac.th)

วันที่ใส่ความรู้ : 01/11/2561
โดย : หน่วยวิจัย บัณฑิตศึกษาและบริการวิชาการ (บริการวิชาการ)
หมวดหมู่ : การบริการวิชาการ
Keyword : ประชุมวิชาการ