ฝากข่าวกิจกรรม/
จัดเก็บองค์ความรู้
Login
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
> เอกสารประกอบการจัดทำรายงาน AUN-QA คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 

เอกสารประกอบการจัดทำรายงาน AUN-QA คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดย  รองศาสตราจารย์ลัดดา เอกสมทราเมษฐ์

 

          เป็นเอกสารที่ได้รวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (Area for Improvement) จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 ทั้ง 43 หลักสูตร และได้รวบรวมการเขียนรายงานแต่ละตัวบ่งชี้ที่ได้คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ 3 และ 4 คะแนน เพื่อเป็นตัวอย่างหรือแนวทางในการเขียนรายงาน AUN-QA โดยมุ่งหวังว่า จะช่วยให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจในเกณฑ์ AUN-QA และนำไปใช้ประกอบการดำเนินงาน การเขียนรายงาน และจัดเก็บหลักฐานได้ รวมทั้งทราบแนวทางการดำเนินงานของประธานหลักสูตร

วันที่ใส่ความรู้ : 30/05/2560
โดย : หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ/ระบบคุณภาพ
Keyword : AUN, รายงาน, คู่มือ