ฝากข่าวกิจกรรม/
จัดเก็บองค์ความรู้
Login
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน

Coffee with the Dean ครั้งที่ 2 คณบดีพบบุคลากรสายวิชาการ

กิจกรรม "Coffee with the Dean" ครั้งที่ 2 “คณบดีพบบุคลากรสายวิชาการ”  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์  จากการจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 76 คน