ฝากข่าวกิจกรรม/
จัดเก็บองค์ความรู้
Login
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน

Coffee with the Dean ครั้งที่ 1 คณบดีพบบุคลากรสายสนับสนุน

กิจกรรม "Coffee with the Dean" ครั้งที่ 1คณบดีพบบุคลากรสายสนับสนุน”  เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 14.00 - 16.00 น.  ณ ห้อง BSc.4 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์   จากการจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 184 คน