ฝากข่าวกิจกรรม/
จัดเก็บองค์ความรู้
Login
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน

CoP ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ การกำจัดของเสียและสารเคมีในห้องปฏิบัติการอย่างถูกต้องและปลอดภัย

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ในเรื่องการกำจัดของเสียและสารเคมีได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้อย่างดี