ฝากข่าวกิจกรรม/
จัดเก็บองค์ความรู้
Login
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน

บอกเล่าประสบการณ์จากการประชุมวิชาการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนครั้งที่ 7 ปีบทองวิชาการ’58

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับรู้บรรยากาศในการประชุมวิชาการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนครั้งที่ 7 ปีบทองวิชาการ’58 ที่ตัวแทยผู้นำเสนอผลงานได้มาร่วมแลกเปลี่ยน/สนทนา แนะนำเทคนิคการทำผลงานและการนำเสนอ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจให้เกิดความคิดสร้างสรรค์พัฒนางานตนเอง