ฝากข่าวกิจกรรม/
จัดเก็บองค์ความรู้
Login
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกิจการพิเศษพบกลุ่ม CoP สำนักงานภาควิชา

ตามที่รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกิจการพิเศษ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้สมาชิกกลุ่ม CoP สำนักงานภาควิชา ได้มีพื้นฐานและความเข้าใจตรงกัน และเพื่อให้ดำเนินการไปทิศทางเดียวกัน สมาชิกก็ได้ดำเนินการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายในกลุ่ม ว่าต้องการขับเคลื่อน CoP อย่างไรบ้าง และสนใจที่จะแลกเปลี่ยนหัวข้ออะไรต่อไป รวมถึงทบทวนรายชื่อสมาชิกเพื่อให้เป็นปัจจุบัน