ฝากข่าวกิจกรรม/
จัดเก็บองค์ความรู้
Login
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน

Tea Talk เรื่อง การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flowchart)

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม Tea Talk หัวข้อ "การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน" ซึ่งได้เชิญรองศาสตราจารย์วนิดา รัตนมณี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บรรยายแลกเปลี่ยนการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน