ฝากข่าวกิจกรรม/
จัดเก็บองค์ความรู้
Login
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
> รู้จัก KM
 

     การจัดการความรู้ หรือ เคเอ็ม (KM = Knowledge Management) คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ
     1) ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม
     2) ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม
     การจัดการความรู้เป็นการดำเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่ 1) การกำหนดความรู้หลักที่จำเป็นหรือสำคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วน ให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 5) การนำประสบการณ์จากการทำงาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด “ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สำหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น

แนะนำเว็บไซต์และหนังสือเกี่ยวกับ KM :
  - หนังสือขอบฟ้าใหม่ในการจัดการความรู้ โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
  - คู่มือการใช้สารสนเทศการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์ (ScKM)


 
> Sc-KM คืออะไร
 

     Sc-KM คือ การจัดการความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีเว็บไซต์การจัดการความรู้เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในองค์กร  มีฐานข้อมูลในการจัดเก็บองค์ความรู้ 13 หมวด ดังนี้
          1. การเรียนการสอน/พัฒนานักศึกษา
          2. การวิจัย
          3. การบริการวิชาการ
          4. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
          5. ข้อควรรู้เกี่ยวกับระเบียบราชการ
          6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
          7. เทคนิคการทำงาน
          8. พัฒนาบุคลากร
          9. ระบบคุณภาพ
          10. รู้รอบเรื่อง IT
          11. แนวปฏิบัติที่ดี
          12. มีดีมาแชร์
          13. วิดิโอการบรรยาย