Login
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
>> การประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งชาติประเทศไทย (สควทท.) ครั้งที่ 4/2560 (26 ส.ค.60)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมการประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งชาติประเทศไทย (สควทท.) ครั้งที่ 4/2560

วันเสาร์ ที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ซึ่งในช่วงบ่าย จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง EdPEx 

[ชมภาพกิจกรรม[ชมข่าวประชาสัมพันธ์คณะฯ

วันที่อัพโหลดข่าว : 28/08/2017
ไฟล์แนบ : F1_50กำหนดการ 26 ส.ค.60.jpg


หน่วยประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทร.0-7428-8011 Contact Us