Login
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
>> คณะกรรมการดำเนินการเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ศึกษาดูงาน EdPEx (13 มิ.ย.60)

คณะกรรมการดำเนินการเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน (13 มิ.ย.60)
จำนวน 23 คน นำโดยประธานคณะกรรมการดำเนินการเครือข่ายฯ  ดร.เอกธิป  สุขวารี  และคณะกรรมการฯ ศึกษาดูงาน
เรื่อง การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง EdPEx ในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่อัพโหลดข่าว : 28/08/2017
ไฟล์แนบ : F1_49ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง EdPEx [CIQA 5_2560].pdf


หน่วยประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทร.0-7428-8011 Contact Us