Login
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
>> ข่าวประชาสัมพันธ์  
โปรแกรมอบรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2560 (TQA Training Program 2017) โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 27/12/2016
 
>> ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าศึกษาดูงาน EdPEx (19 ก.พ.61) 20/02/2018
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เกณฑ์ EdPEx กับการบริหารองค์กรและการประเมินตนเอง” (13 ธ.ค.60) 07/12/2017
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าศึกษาดูงาน EdPEx (9 พ.ย.60) 08/11/2017
 
หน่วยประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทร.0-7428-8011 Contact Us