Login
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
>> ข่าวประชาสัมพันธ์  
โปรแกรมอบรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2560 (TQA Training Program 2017) โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 27/12/2016
 
>> ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา  
คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานการจัดการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการรายงานผลดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx (8 มิ.ย.61) 08/06/2018
กองบริการการศึกษา และกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ม.บูรพา เข้าศึกษาดูงาน EdPEx (30 มี.ค.61) 30/03/2018
เตรียมรับการประเมินคุณภาพภายใน EdPEx คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (22 มี.ค.61) 28/03/2018
 
หน่วยประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทร.0-7428-8011 Contact Us