Login
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
>> ข่าวประชาสัมพันธ์  
โปรแกรมอบรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2560 (TQA Training Program 2017) โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 27/12/2016
 
>> ข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา  
การประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งชาติประเทศไทย (สควทท.) ครั้งที่ 4/2560 (26 ส.ค.60) 28/08/2017
คณะกรรมการดำเนินการเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ศึกษาดูงาน EdPEx (13 มิ.ย.60) 28/08/2017
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน EdPEx (20 มี.ค.60) 21/03/2017
 
หน่วยประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทร.0-7428-8011 Contact Us