Login
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
>> โครงการอบรมหลักสูตรเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Criteria) วันที่ 24-25 มิ.ย.60  

โครงการอบรม TQA criteria ในวันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 23-24 มิถุนายน 2560

เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง BSc3 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทาวิทยาศาสตร์ 

ซึ่งได้เรียนเชิญอาจารย์ณัฐพชร์  ล้อประดิษฐ์พงษ์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มาเป็นวิทยากร

จึงขอเชิญชวนผู้บริหารคณะ/ คณะกรรมการประจำส่วนงานคณะวิทยาศาสตร์ /หัวหน้าภาควิชา/รองหัวหน้าภาควิชา/
หัวหน้าหน่วยงาน/ บุคลากรสายสนับสนุนของภาควิชา/สาขา ที่จะช่วยภาควิชาในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ EdPEx ระดับภาควิชา/
บุคลากรของหน่วยงานในสำนักงานบริหารคณะฯ ที่จะช่วยหัวหน้าหน่วยในการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ  เข้าร่วมอบรมค่ะ

อให้ส่งใบตอบรับ มายังหน่วยประกันคุณภาพ ภายในวันที่ 21 มิ.ย.60

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อการสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่  ไฟล์แนบด้านล่างนี้ ค่ะ

วันที่อัพโหลดข่าว : 23/05/2017

ไฟล์แนบ : F2_43รายชื่ออบรม TQA.pdf


หน่วยประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทร.0-7428-8011 Contact Us