Login
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
>> คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้าน HR (15 ก.ย.59)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 16 คนนำโดยผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล รองคณบดี ทีมบริหาร หัวหน้าหน่วย หัวหน้างาน เข้าศึกษาเกี่ยวกับเเนวทางปฎิบัติที่ดีด้านระบบบริการจัดการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ ในวันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา ...............น. ณ ห้อง.........................

[ชมภาพกิจกรรม] [ชมข่าวประชาสัมพันธ์คณะฯ

วันที่อัพโหลดข่าว : 27/12/2016หน่วยประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทร.0-7428-8011 Contact Us