Login
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
>> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี เข้าศึกษาดูงาน EdPEx (4 ส.ค.59)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี นำทีมโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร.ซุกรี หะยีสาแม พร้อมทีมบริหารและหัวหน้างานจำนวน 12 คน เพื่อดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาระบบงานตามแนวทางของเกณฑ์ EdPEx ของคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.  ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา ..............น. ณ .........................

[ชมภาพกิจกรรม] [ชมข่าวประชาสัมพันธ์คณะฯ

วันที่อัพโหลดข่าว : 27/12/2016หน่วยประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทร.0-7428-8011 Contact Us