Login
รหัสผู้ใช้
รหัสผ่าน
>> คณะวิทยาศาสตร์รับการตรวจเยี่ยมพื้นที่ (Site Visit) จากผู้ประเมิน วันที่ 28- 29 พ.ค.2558

หลังจากที่คณะวิทยาศาสตร์ได้ส่งไฟล์ OP และผลลัพธ์ 10 หน้า เพื่อขอสมัครเข้าร่วมโครงการ EdPEx200 ของ สกอ. แล้วเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 คณะฯ เป็นหนึ่งในคณะที่ผ่านการพิจารณารอบ Screening ซึ่งได้เขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) จำนวน 50 หน้า ในเดือนมีนาคม 2558 จากนั้น สกอ.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx และมาตรวจเยี่ยม (Site Visit) ในวันที่ 28-29 พ.ค.2558 [อ่านข่าวและชมภาพกิจกรรม]

วันที่อัพโหลดข่าว : 02/02/2016หน่วยประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทร.0-7428-8011 Contact Us